یاد کرد ادیان کهن ایرانی در متون کلاسیک اسلامی
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته ادیان شرق(غیر ابراهیمی ) در دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردیده است