(تا ابد حزب علی پاینده است )
74 بازدید
تاریخ ارائه : 11/4/2012 8:20:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت


یا علی ای پیشوای مؤمنین              /  ای خدا را حجت حق در زمین
یا علی ای قبله اهل ولا‌           /« ای پس ازسوء القضا حسن القضا»
دیده ها با نام تو روشن شده                /سینه ها از مهر تو گلشن شده
نام زیبای تو باشد دلنشین          /مهر تو با خاک ما گشته عجین
یا علی گفتیم و برپاخاستیم             /عالمی را زین سخن آراستیم
یا علی گفتیم و بر شب تاختیم             / ترس بر جان عدو، انداختیم
نهضت ما درس از حیدر گرفت           /شیوه از آن ساقی کوثر گرفت
با ولا‌یت نهضت ما زنده است               /تا ابد حزب علی پاینده است
یا علی دیوانه کوی توییم              /  بسته زنجیر گیسوی توییم
جلوه حسن تو، گل را هست کرد          /بلبلا‌ن را از جمالت مست کرد
گفت پیغمبر در آن خم غدیر            /آن رسول مهربان و دستگیر
هر که را مولا‌ منم ازمؤمنان          /هست مولا‌یش علی اندر جهان
بعد از آن گفتا به آواز جلی             /اهل ایمان،جانتان، جان علی
ناگهان، الیوم اکملت رسید            /کی محمد(ص) حق بدادت این نوید
باولا‌یت،‌دین تو گشته تمام             /دین مرضی خدا بر خاص و عام