مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:باقی زاده
شهرت:صادقی
پست الکترونیک:hbaghizadeh@noornet.net
آدرس وب سایت:http://www.baghizadeh.ir
نخصص ها:تاریخ و سیره ، علوم قرآنی ، ادیان و مذاهب